تبلیغات
فیزیک و فلسفه - مطالب شهریور 1395
 
ارسطو و گالیله هر دو حركت آونگ را می‌دیدند امّا ذهنیّت فلسفی آن‌ها باعث می‌شد كه تفسیرهای گوناگونی از آن داشته باشند. توماس کوهن

واقع گرایی ساختاری هستی شناسی تکثّرگرا و بنیادگرایی درباره ی قوانین طبیعت (3)

نوشته شده توسط :رضا اخلاقی
دوشنبه 29 شهریور 1395-10:02 ب.ظ

نوشته­ی ون مک­کارتور (ترجمه منصوره قبدیان، کارشناس ارشد فلسفه علم)

1- مقدمه

2- بنیادگرایی و فرضیه جهان    Dappled

3- استعدادها وخصوصیات

4- حالتی بر ضد بنیادگرایی

5- خصوصیات و واقع­گرایی ساختاری

6- بنیادگرایی و برنامه نظری میدان موثرEFT

7-EFT و واقع­گرایی ساختاری

8- هستی شناسی تکثّرگرا و بنیادگرایی درباره­ی قانون

مقدمه: نانسی کارت رایت اشاره می­کند ما باید بنیادگرایی درباره­ی قوانین طبیعت را رها کنیم و به جای آن فرضیه جهانDappled  را بپذیریم زیرا قوانین به صورت محلی و Local است.

مک کارتور: تفاوت­ها در هستی­شناسی هست امّا وقتی یک مفهوم خاصیتی را دارا است که، این خاصیت ساختار معادلاتی را تشکیل ­دهد و در حوزه­های متفاوت بکار رود. امّا در این مقاله تلاش می­کند تا نشان دهد این ساختار معادلاتی ما را در داشتن مبانی برای قوانین موجّه می­کند .


ادامه مطلب


نظرات() 

آیا قوانین طبیعت نسبت به فضا زمان ناوردا هستند؟ (2)

نوشته شده توسط :رضا اخلاقی
دوشنبه 29 شهریور 1395-11:31 ق.ظ


تعریف زمان:" از آنجایی كه ما معرفت خود را از چیزهای مركب از چیز های بسیط بیرون می كشیم ما نیز معرفت خود را دربارهء ازلیت از زمان بیرون می كشیم كه اندازهء تغییر را در قبل وبعد نشان می دهد.در همهء تغییرات یك تواتر وجود دارد،هر جزء در پی دیگری می آید،واز شماره گذاری اجزاء پسین وپیشین مفهوم زمان درك می شود كه تنها شكل شماره مند مفهوم قبل وبعد درفرآیند تغییر است"

مفهوم دو گانه فضا:

 1.  در مفهوم اول فضا به عنوان یك سیستم مختصات با یك ساختار ریاضی محض مشخص می شودبدون اینكه ویژگی قیزیكی داشته باشد البته امكان تفسیر فیزیكی خواهد داشت.

 2. فضادر مفهوم دوم  به عنوان فضای فیزیكی یك چارچوب مرجع فیزیكی از یك سییستم مختصات است كه مدل فیزیكی از سیستم مختصات می بایست تفسیر فیزیكی داشته باشدبه این معنی كه می بایست یك استاندارد برای طول یا یا یك واحد اندازه گیری برای فاصله وجود داشته باشد.

  اگر چه این قرار دادی است كه كدام استاندارد یا واحد را برای برای فاصله انتخاب كنیم اما ویژگی های آن قرار دادی نخواهد بود(به طور مثال می توان جسمش را  طوری انتخاب كرد كه كاملا صلب نباشد) توجه به این نكته ضروری است كه فضای فیزیكی «فضایی» است كه، در جهان واقع است یا بخشی از آن است وتنها ظرفی مستقل از اشیاء فیزیكی كه در جهان هستند نیست.مطابق معادلات اینشتین ، فضا زمان در جهان ما از هندسهء‌ریمانی تبعیت می كند.

زمان: مفهوم دوگانه از زمان:

 1. زمان در مفهوم اول ثبت وقوع روی داد ها با ترتیب فیزیكی ومنطقی بدون داشتن ویژگی های فیزیكی است كه البته امكان تفسیر فیزیكی برای آن وجود دارد.ویژگی ریاضی ومنطقی ترتیب بخش محدودی از زمان است كه می تواند به شكل زیر نشان داده شود:x از yروی داده است یا y قبل تر از x روی داده است یا xوyهمزمان بوده اند

 2. زمان در مفهوم فیزیكی یعنی زمانی كه به وسیلهء یك ساعت به عنوان زمان عالم نشان داده می شود.البته بدون این فرض كه زمانی كه عالم نشان می دهد زمان عالم است یا حتی یك زمان یكتا برای عالم وجود دارد.یك مدل ریاضی از ثبت روی داد ها به علاوه می بایست تفسیری ارائه دهد كه تعریفی برای زمان استاندارد فیزیكی یا به عبارت دیگر واحدی برای زمان ارائه دهد.این امر به وسیلهء فرآیند هایی از یك نظم معین تبعیت می كند امكان پذیر است..مثل حركت های پریودیك یا یكنواخت.

واحد زمان می تواند به كمك حركت های یكنواخت با فواصل مساوی نشان داده شود چرا كه معادل با فواصل    مساوی زمانی هستندالبته این پیش فرض فیزیكی را در مفهوم فیزیكی یا فضا از مفهوم اندازه گیری نیز داشتیم كه .به عبارت دیگر دو روی داد eوe'(در مكان های AوB)در یك زمان اتفاق می افتند.اگر آن ها به وسیلهء پرتو های نوری كه به وسیلهء منبع نوری كه در میان فاصلهء A و B ساطع شده باشند  به واقع توصیف اینشتین دو ساعت نسبت A وB هم زمان هستند اگر:

4-آیا قانون طبیعت نسبت به فضا وزمان ناوردا است؟

پاسخ های پشنهادی: پاسخ به این پرسش در این سطوح امكان پذیر است:

 1. ناوردایی تحت تبدیل های داخلی

 2. ناوردایی تحت تبدیلهای لخت یا اینرسیال1(تبدیل های گالیله ای)

 3. ناوردایی تحت تبدیل های لخت یا اینرسیال2(تبدیل های لورتس ونسبیت خاص)

 4. ناوردایی تحت تبدیل های دلخواه فضا وزمان

نكته هایی كلی پیرامون ناوردایی:

 1. در مفهوم كلی ،یك قانون ناورداست اگر وقتی دیگر چیز ها تغییر می كنند تغییر نپذیرد.

 2. در یك مفهوم خاص،یك قانون طبیعت ناوردا است اگر اگر وقتی فضا و زمان تغییر می كند ناوردا بماند.

 3. در مفهومی كه كلی تر از (2) ولی خاص تر از (1) است یك قانون طبیعت ناوردا است اگر در تغییر چارچوب مرجع فیزیكی خود ناوردا بماند.

برخی دیگر از انواع ناوردایی وجود دارد :

 1. تقارن های دینامیكال علاوه  بر تقارن هایی كه در فضا و زمان ذكر شدبرخی از سیستم ها دارای تقارن هایی هستندكه تقارن های دینامیك یا داخلی نامیده می شودجالب ترین آنها مثال «كپلر »بودبه معنی حركت یك ذره در یك میدان پتانسیل 1/r

 2. ناوردایی در شكل:تغییر دیگری كه درسسیتم مختصات روی می دهد و شكل قانون را تغییر می دهد مثل تغییر مختصات دكارتی به كرویادامه مطلب


نظرات() 

آیا قوانین طبیعت نسبت به فضا زمان ناوردا هستند؟(1)

نوشته شده توسط :رضا اخلاقی
دوشنبه 29 شهریور 1395-11:29 ق.ظمعرفی(استدلال های مخالف):


 • اگر هر قانون طبیعت نسبت به فضا زمان ناوردا باشدآنگاه سیستم های فیزیكی كه از این قوانین تبعیت می كنند مستقل ونامرتبط با مكان هستند . ولی اگر یك سیستم فیزیكی محصور در یك میدان باشد آنگاه نمی تواند مستقل از مكان باشد .اما به نظر می رسد  هر سیستم فیزیكی  لااقل در یك میدان قرار گرفته است.(مثلآ میدان گرانشی)سیتم های فیزیكی كه از این قوانین پیروی می كنند نمی توانند مستقل و  نامرتبط با مكان باشند.


 • اگر همه ء قوانین نسبت به فضا وزمان ناوردا باشند ،آنگاه نسبت به فضا هم ناوردا هستند .این بدان معنی است  كه ما هر طور ی بخواهیم می توانیم  دستگاه مختصات خود را تنظیم كنیم.اما دستگاه های مختصات، فضا هایی ریاضی هستندكه این همان ومعادل با مكان فیزیكی یا سیستم مرجع خود نیستند.و قوانین فیزیكی فقط نسبت به فضا ها ی فیزیكی و یا نسبت به چارچوب مرجع خود ناوردا هستند.بنابراین از آن جایی كه برخی قوانین فیزیك  قوانین طبیعت هستند لذا قوانین طبیعتی وجود دارند كه در مفهوم ریاضی نسبت به فضا ناوردا نیستند.


 اگر همهء قوانین فیزیك نسبت به فضا و زمان ناوردا باشند،آنگاه باید انتقال و جابه جایی چارچوب مرجع می بایست هم برای مكان و هم برای زمان ممكن باشد اما یك تفاوت جدی میان این دو وجود داردیك سیستم فیزیكی (شئ،ذره) می تواند روی محور xها كه محور مكان یا فضاست در هر دو جهت یعنی هم در جهت افزایش و هم در جهت كاهش می تواند جابه جا شود ،اما این امر روی محور tكه محور زمان است تنها می تواند افزایش یابد.


 • اگر همهء قوانین فیزیك نسبت به فضا زمان ناوردا باشندآنگاه به نظر می رسد می بایست نسبت به برگشت زمان نیز ناوردا باشند.اما به نظر نمی رسد كه قوانین ترمودینامیك مثل آنتروپی وقوانین تابش نسبت به به برگشت زمان ناوردا باشند.

 • اگر هر قانون طبیعتی نسبت به فضا وزمان ناوردا باشدآنگاه قوانین بنیادی مكانیك كوانتوم (QM  قوانین نسبیت عام (GR) نسبت به فضا وزمان ناوردا هستند. اما به نظر می رسد كه ناوردایی فضا- زمان اشاره به ناوردایی به نسبت به برگشت زمان نیز باید باشد. در نتیجه اگر همه ء قوانین طبیعت نسبت به فضا زمان باشند ،آنگاه باید نسبت  به برگشت زمان نیز ناوردا باشند.


  اگر یك قانون هندسه فضا وزمان را معین كند،آنگاه نمی توان نسبت به فضا وزمان ناوردا باشد..اما اكنون معادلات میدان اینشتین وابسته به ماده ای هستند كه در جهان توزیع شده است.و همین طور می دانیم كه معادلات اینشتین قوانین ناب طبیعت هستند.ادامه مطلب


نظرات() 

جزوه فیزیک سال سوم متوسطه (ویرایش جدید)

نوشته شده توسط :رضا اخلاقی
یکشنبه 21 شهریور 1395-10:22 ب.ظ

قابل توجه دانش آموزان عزیز سال سوم

در ادامه مطلب می توانید جزوه فصل اول (ترمودینامیک) را دانلود نمائید.

منتظر نظرات شما در مورد این جزوه هستم.ادامه مطلب


نظرات() 
درباره وبلاگ:آرشیو:


طبقه بندی:


آخرین پستها:


پیوندها:


پیوندهای روزانه:


نویسندگان:


ابر برچسبها:


نظرسنجی:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox